Horizont Európa
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Horizont Európa honlapjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója
2021. szeptember 24.

I. rész
Általános rendelkezések

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint adatkezelő (a továbbiakban: NKFI Hivatal vagy Adatkezelő) a Horizont Európa honlapja (a továbbiakban: Honlap) segítségével tájékoztatást ad és információs szolgáltatásokat nyújt a Horizont Európa keretprogrammal, valamint a hozzá kapcsolódó partnerségekkel és missziókkal kapcsolatos információkról, eseményekről, rendezvényekről és az aktuális pályázati hírekről. A Honlap működtetése során az NKFI Hivatal személyes adatokat kíván gyűjteni a honlap azon olvasóitól, akik az NKFI Hivatalnak a honlap segítségével nyújtott egyes alábbiakban hivatkozott szolgáltatásait - személyes regisztrációt követően - igénybe kívánják venni (a továbbiakban: érintettek). A regisztráció során az érintettek által megadott személyes adatokat az Adatkezelő a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Az NKFI Hivatal elkötelezett az adatkezelésével érintettek személyes adatainak védelmére, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az NKFI Hivatal a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat kell alkalmazni a Honlap működtetése során az alábbiakban meghatározott adatkezelési tevékenységek körében.

Az Adatkezelő a Honlap működtetésével kapcsolatos adatkezelései során a kezelt személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) foglaltak alapján és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően kezeli, összhangban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (általános adatvédelmi rendelet - a továbbiakban: GDPR).

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Honlap működtetésével összefüggésben elősegítse a regisztrált olvasók személyes adatainak jogszerű és biztonságos kezelését, az érintettek ezzel kapcsolatos alapvető jogainak és szabadságainak védelmét. 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. A Honlap működtetésével összefüggő minden adatkezelés során törekszik arra, hogy tevékenysége megfeleljen a jelen adatkezelési tájékoztatóban, az NKFI Hivatal általános adatkezelési tájékoztatójában és belső szabályzataiban, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

1. Az Adatkezelő:

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal)

Székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 438.
Központi telefonszám: (+36 1) 795 9500
Központi e-mailek: nkfihivatal@nkfih.gov.hu, kommunikacio@nkfih.gov.hu
Internet: http://www.nkfih.gov.hu
Képviselő: Kiss Ádám elnök

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. A Honlap működtetésével összefüggő minden adatkezelés során törekszik arra, hogy tevékenysége megfeleljen a jelen adatkezelési tájékoztatóban, az NKFI Hivatal általános adatkezelési tájékoztatójában és belső szabályzataiban, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Az NKFI Hivatal adatvédelmi tisztviselője: dr. Gór Csaba Gyula
Közvetlen elérhetőségei:
e-mail címe: adatvedelmitisztviselo@nkfih.gov.hu
telefonszáma: +36 20 480 4365

3. Adatfeldolgozó:

Az NKFI Hivatal a Honlap működtetésére adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatkezelővel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozó:

Tevékenység Név / Cégnév Székhely

Honlap fejlesztője és üzemeltetője

Webra International Kft. 1051 Budapest, Sas utca 10-12. B. ép. 145-146.
4. Közzététel:

Az NKFI Hivatalnak a Honlap működtetésével kapcsolatos jelen adatkezelési tájékoztatója folyamatosan elérhető a https://horizonteuropa.nkfih.gov.hu/ honlapon.

5. Jelen adatkezelési tájékoztató módosítása, hatálya:

Az NKFI Hivatal fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztatója egyoldalú, időbeli korlátozás nélküli megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben és módon értesíti az adatkezeléssel érintetteket. Az adatkezelési tájékoztató módosítása elsősorban a jogszabályi megfelelés érdekében válhat szükségessé.

Jelen adatkezelési tájékoztató visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed az NKFI Hivatal Horizont Európa honlapjának mindazon látogatóira, akik a Honlapot olvassák és információs szolgáltatásait igénybe veszik, továbbá az NKFI Hivatal tisztségviselőire, alkalmazottjaira, valamint adatvédelmi tisztviselőjére és az Adatfeldolgozóra, illetve annak tisztségviselőire, alkalmazottjaira, valamint adatvédelmi tisztviselőjére.

Jelen adatkezelési tájékoztató az NKFI Hivatal általános adatkezelési tájékoztatójával együtt hatályos, annak kiegészítését képezi. Jelen tájékoztatóban nem szereplő kérdésekben az NKFI Hivatal általános adatvédelmi tájékoztatójában foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

 

II. rész:
Definíciók

Jelen adatkezelési tájékoztatóban:

 • Horizont Európa keretprogram: az Európai Unió 2021 és 2027 közötti hétéves kutatási és innovációs keretprogramja.. A keretprogram forrást biztosít az európai kutatási kiválóság és az áttörést hozó innovációk támogatására, valamint a legfontosabb társadalmi kihívások kezelésére.
 • Nemzeti Kapcsolattartói Hálózat – National Contact Points (NCP): a korábbi keretprogramok tapasztalataira építve és a Horizont Európa keretprogram támogatására minden EU tagállamban és társult országban működik a Nemzeti Kapcsolatartói Hálózat. Magyarországon az NCP-k az NKFI Hivatal koordinálásával látják el feladatukat, munkatársaik segítik a magyar részvételt a keretprogramban. Az NCP-k feladata, hogy a Horizont Európa keretprogram egyes alprogramjaihoz kapcsolódva ingyenes támogatást nyújtsanak a potenciális pályázók (kutatóintézetek, egyetemek, vállalatok, nonprofit intézmények, egyéni kutatók) részére.
 • Érintett: a Horizont Európa honlap természetes személy látogatója, aki a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele céljából megadja az Adatkezelőnek személyes adatait.  

Fentieken túl jelen adatkezelési tájékoztatóban az NKFI Hivatal az Infotv.-ben, a GDPR-ban, valamint az NKFI Hivatal általános adatkezelési tájékoztatójában használt fogalmakat alkalmazza.

 

III. rész:
A Honlap működtetéséhez kapcsolódó adatkezelések

 1. Cookie (süti) kezelés
 2. Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

  Az NKFI Hivatal által működtetett weboldalak, így a Horizont Európa honlap is, a megfelelő működés biztosítása és a felhasználói élmény fokozása céljából úgynevezett cookie (a továbbiakban: süti) azonosítókat használnak. A Honlap meglátogatásakor automatikusan kisméretű adatfájl, süti kerül elhelyezésre a látogató (a továbbiakban: érintett) számítógépére, notebookjára vagy egyéb mobileszközére (a továbbiakban: eszköz).

  A sütik két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.

  • A “munkamenet sütit” (session cookie) az érintett eszköze csak ideiglenesen tárolja, célja az adatvesztés megakadályozása. Ez a süti segít a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet süti érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató eszközéről.
  • A “maradandó sütik” (persistent cookies) a Honlap elhagyását követően is tárolódnak az érintett eszközén. E sütik segítségével a Honlap felismeri az érintettet, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító és az érintett (felhasználó) összerendelése révén alkalmas az érintett azonosítására, így minden olyan esetben, ahol az érintett hitelesítése elengedhetetlen, ez a helyes működés szükséges feltétele. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak az érinett (felhasználó) azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja.

  Az NKFI Hivatal szerverei a Honlap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, valamint a látogatás idejét. Ezeket az adatokat az NKFI Hivatal kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Honlap esetleges hibáinak javítása, minőségi fejlesztése érdekében, illetve statisztikai célokra.

 3. Regisztráció a Nemzeti Kapcsolattartói Hálózat (NCP) tanácsadói programjára
 4. Az NKFI Hivatal által működtetett Honlap látogatói számára biztosított, hogy feliratkozzanak az NKFI Hivatal Horizont Európa keretprogram tanácsadási szolgáltatására annak érdekében, hogy a Nemzeti Kapcsolattartói Hálózat munkatársai információkat nyújtsanak számukra, pályázati tanácsadással segítsék munkájukat, illetve az általuk képviselt vállalkozások, intézmények tevékenységét, továbbá – szükség szerint - közreműködjenek projektpartnerek keresésében, szerződéskötésekben és projektek menedzselésében.

  A tanácsadói programban való részvétel érdekében az érintettek neve és e-mail címe kerül rögzítésre.

  Kezelt személyes adatok köre Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
  Név, e-mail cím Az érintett hozzájárulása
  (GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja)
  NCP tanácsadás megvalósítása, a Horizont Európa keretprogram segítése A tanácsadási programból történő leiratkozásig

  Az adatkezeléshez a feltüntetett személyes adatok megadása szükséges, az adatszolgáltatás elmaradásának esetén a tanácsadási szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe.

  A tanácsadási szolgáltatásra feliratkozó érintettek a regisztráció indításakor elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrációs igény elküldését követően az érintett az általa megadott e-mail címre egy megerősítő e-mailt kap, amelyre kattintva válik aktívvá a regisztráció. Amennyiben a megerősítés 24 órán belül nem történik meg, a regisztrációs folyamatot újra kell kezdeni.

  A tanácsadási szolgáltatásról történő leiratkozás az NKFI Hivatal jelen Adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett bármely e-mail címére (kommunikacio@nkfih.gov.hu, nkfihivatal@nkfih.gov.hu) vagy postai úton az NKFI Hivatal székhelyére (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) küldött megkereséssel lehetséges. A leiratkozást tartalmazó üzenet kézhezvételét követően az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik az érintett hozzáárulása alapján kezelt személyes adatok törlésére és az adatkezelés megszüntetésére.

 5. Közvetlen megkeresés
 6. A Honlap látogatói feliratkozhatnak az NKFI Hivatal közvetlen megkeresési szolgáltatására annak érdekében, hogy a legrövidebb úton, az NKFI Hivatal által küldött e-mail üzenetben és/vagy az NKFI Hivatal munkatárásától telefonon értesüljenek a Horizont Európa keretprogrammal és a hozzá kapcsolódó partnerségekkel és missziókkal kapcsolatos hírekről, rendezvényekről, továbbá az NKFI Hivatal tevékenységéről, a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatokról és eseményekről. Ennek érdekében az érintettek neve, e-mail címe és – szükség szerint - telefonszáma kerül rögzítésre.

  Kezelt személyes adatok köre Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
  Név, e-mail cím, telefonszám* Az érintett hozzájárulása
  (GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja)
  Közvetlen tájékoztatási szolgáltatás nyújtása az érintett számára A közvetlen megkeresési szolgáltatásról történő leiratkozásig
  *Nem kötelező!

  Az adatkezeléshez a feltüntetett személyes adatok közül a név és az e-mail cím megadása szükséges (a telefonszámot az érintett saját igénye szerint adhatja meg), az adatszolgáltatás elmaradásának esetén a közvetlen megkeresési szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe.

  A közvetlen megkeresési szolgáltatásra feliratkozó érintettek a regisztráció indításakor elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. A regisztrációs igény elküldését követően az érintett az általa megadott e-mail címre egy megerősítő e-mailt kap, amelyre kattintva válik aktívvá a regisztráció. Amennyiben a megerősítés 24 órán belül nem történik meg, a regisztrációs folyamatot újra kell kezdeni.

  A közvetlen megkeresési szolgáltatásról történő leiratkozás az NKFI Hivatal jelen Adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett bármely e-mail címére (kommunikacio@nkfih.gov.hu, nkfihivatal@nkfih.gov.hu) vagy postai úton az NKFI Hivatal székhelyére (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.) küldött megkereséssel lehetséges. A leiratkozást tartalmazó üzenet kézhezvételét követően az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik az érintett hozzáárulása alapján kezelt személyes adatok törlésére és az adatkezelés megszüntetésére.

 7. Horizont Európa keretprogrammal kapcsolatos rendezvények szervezése, dokumentálása
 8. 4.1. Regisztrálás rendezvényre

  Az NKFI Hivatal a Horizont Európa keretprogram keretében rendezvényeket szervez, amelyeken tájékoztatja a résztvevőket a programról, a program keretében kiírt pályázatokról, azok tapasztalatairól és más pályázati eseményekről. A rendezvények megszervezése érdekében az NKFI Hivatal - a Honlap információs szolgáltatásainak segítségével – adatot gyűjt és kezel a rendezvényekre jelentkezőkről. A rendezvényeken azok az érintettek vehetnek részt, akik előzetesen a Honlapon regisztráltak.

  Kezelt személyes adatok köre Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
  Név, e-mail cím Az érintett hozzájárulása
  (GDPR 6. cikkének (1) bekezdés a) pontja)
  A rendezvényen való részvételi jogosultság ellenőrzése, előzetes kalkuláció a résztvevők számáról, felkészülés az igények kielégítésére

  Az adott rendezvény befejezését követő 30 napon belül a rendelkezésre bocsátott személyes adatok törlésre kerülnek.

  4.2. Fotóanyagok készítése rendezvényen és a felvételek felhasználása

  Az NKFI Hivatal az általa szervezett rendezvények során képfelvételeket készíthet az előadókról, a helyszínről, és a jelen lévő érintettekről, amely fényképfelvételeket a Honlapon közzéteszi, valamint az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (www.nkfih.gov.hu), illetve esetlegesen kiadványaiban, referencia anyagaiban közzétesz.

  Az adatkezelés az NKFI Hivatal által végzett közfeladat végrehajtásához szükséges. Az NKFI Hivatal a rendezvényein történtek nyilvánosságra hozásával is törekszik a kutatás-fejlesztés hatékonyságának javítására, a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének segítésére, továbbá a kutatás-fejlesztés és az innováció, valamint az ezek keretéül szolgáló közeg népszerűsítésére, jelentőségének tudatosítására.

  Az NKFI Hivatal az adott rendezvénnyel kapcsolatban előzetesen közzétett tájékoztatóiban felhívja a figyelmet arra, hogy a rendezvényről fényképfelvétel készül, mely felhasználásra kerül a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.

  Kezelt személyes adatok köre Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
  Az érintett képmása Az Adatkezelő közérdekű feladatának ellátása (GDPR
  6. cikkének (1) bekezdés e) pontja)
  A rendezvényen történtek publikálása Honlapon, valamint az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (www.nkfih.gov.hu). A fotóanyag a rendezvényt követően publikus a Honlap, valamint az NKFI Hivatal hivatalos honlapjának (www.nkfih.gov.hu) látogatói számára. A rendezvényekről készült fényképfelvételeket az adatkezelő nem törli a Honlapról, illetve az NKFI Hivatal hivatalos honlapjáról (www.nkfih.gov.hu), csak az érintett kifejezett kérésére, illetve az adatkezelés elleni tiltakozása esetén, ha az Adatkezelő az érintett ezzel kapcsolatos igényét – érdekmérlegelés alapján - méltányolhatónak ítéli.

  Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe.

  4.3. Hanganyagok rögzítése rendezvényen és a felvételek felhasználása

  Az NKFI Hivatal az általa szervezett rendezvényeken az elhangzottakról hanganyagot készíthet, amely hanganyagot a rendezvényt követően írásban rögzít és a leírt dokumentumot a Honlapon, valamint az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (www.nkfih.gov.hu) közzéteszi. Az érintettek a rendezvény során kérdéseket intézhetnek az előadókhoz, amely kérdések is így rögzítésre kerülnek.

  Az adatkezelés az NKFI Hivatal által végzett közfeladat végrehajtásához szükséges. Az NKFI Hivatal a rendezvényein történtek nyilvánosságra hozásával is törekszik a kutatás-fejlesztés hatékonyságának javítására, a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének segítésére, továbbá a kutatás-fejlesztés és az innováció, valamint az ezek keretéül szolgáló közeg népszerűsítésére, jelentőségének tudatosítására.

  Az NKFI Hivatal az adott rendezvénnyel kapcsolatban előzetesen közzétett tájékoztatóiban felhívja a figyelmet arra, hogy a rendezvényről hangfelvétel készül, mely felhasználásra kerül a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.

  Kezelt személyes adatok köre Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
  Az érintettől származó hanganyag Az Adatkezelő közérdekű feladatának ellátása (GDPR 6. cikkének (1) bekezdés e) pontja) A rendezvényen történtek szakszerű rögzítése, a hanganyagról leirat készítése és annak a Honlapon, valamint az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (www.nkfih.gov.hu) történő publikálása. A hanganyag a rendezvényt követő 30 napon belül leírásra kerül, ezt követően az NKFI Hivatal törli a hanganyagot és kizárólag az írásbeli dokumentációt teszi közzé a Honlapon, illetve az NKFI Hivatal hivatalos honlapjáról (www.nkfih.gov.hu).

  Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe

  4.4. Videóanyagok rögzítése és felhasználása

  Az NKFI Hivatal az általa szervezett rendezvények során az ott történt eseményekről képet és hangot egyidejűleg rögzítő (videó) technikai megoldásokat használ, ennek során videófelvétel készül az eseményről. A videófelvétel a Honlapon, valamint az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (www.nkfih.gov.hu) kerülhet közzétételre, ahol élőben is közvetítésre kerülhet.

  Az adatkezelés az NKFI Hivatal által végzett közfeladat végrehajtásához szükséges. Az NKFI Hivatal a rendezvényein történtek nyilvánosságra hozásával is törekszik a kutatás-fejlesztés hatékonyságának javítására, a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének segítésére, továbbá a kutatás-fejlesztés és az innováció, valamint az ezek keretéül szolgáló közeg népszerűsítésére, jelentőségének tudatosítására.

  Az NKFI Hivatal az adott rendezvénnyel kapcsolatban előzetesen közzétett tájékoztatóiban felhívja a figyelmet arra, hogy a rendezvényről videófelvétel készül, mely felhasználásra kerül a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.

  Kezelt személyes adatok köre Jogcím (jogalap) Cél Adatkezelés időtartama
  Videófelvételen szereplő képmás és hangfelvétel Az Adatkezelő közérdekű feladatának ellátása (GDPR 6. cikkének (1) bekezdés e) pontja) Honlapon, valamint az NKFI Hivatal hivatalos honlapján (www.nkfih.gov.hu) történő közzététel a közvélemény utólagos tájékoztatása céljából. A videófelvétel levételéig publikus a Honlap, valamint az NKFI Hivatal hivatalos honlapjának (www.nkfih.gov.hu) látogatói számára. A rendezvényekről készült videófelvételeket, illetve azoknak az érintettre vonatkozó részét az Adatkezelő nem törli a Honlapról, illetve az NKFI Hivatal hivatalos honlapjáról (www.nkfih.gov.hu), csak az érintett kifejezett kérésére, illetve az adatkezelés elleni tiltakozása esetén, ha az Adatkezelő az érintett ezzel kapcsolatos igényét – érdekmérlegelés alapján - méltányolhatónak ítéli.
  Támogatásból megvalósuló rendezvény esetén az Adatkezelő a személyes adatokat a rendezvényt követően a nyújtott támogatással kapcsolatban előírt megőrzési időszak végéig kezeli.

  Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a szolgáltatást az érintett nem veheti igénybe.

IV. rész:
Az adatkezeléssel érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a jelen tájékoztatóban és a jogszabályokban számára biztosított jogok gyakorlását a jelen tájékoztatóban feltüntetett, az NKFI Hivatalhoz tartozó elérhetőségek bármelyikén gyakorolhatja.

 1. Az érintett jogai:
 2. Hozzájárulás visszavonása:
  Az érintettnek a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén joga van hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A hozzájárulás visszavonásának feltételeiről az NKFI Hivatal általános adatkezelési tájékoztatója személyes adatok kezelése című III. részének 2. pontjában olvashat bővebben.

  A tájékoztatáskéréshez való jog (hozzáférés joga):
  Bármely érintett tájékoztatást kérhet az NKFI Hivataltól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése - a pályázatkezeléssel kapcsolatban - folyamatban van-e, továbbá, hogy az NKFI Hivatal milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli; kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította azokat.
  Az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk az érintett részére.

  A helyesbítéshez való jog:
  Bármely érintett kérheti bármely adatának módosítását vagy kiegészítését.
  Erről az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül intézkedünk és a megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

  A törléshez (elfeledtetéshez) való jog:
  Bármely érintett kérheti adatának törlését, ha

  1. a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az NKFI Hivatal kezelte;
  2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre;
  4. a személyes adatait az NKFI Hivatal jogellenesen kezelte;
  5. a személyes adatait az NKFI Hivatalra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekeknek kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül megtesszük és a megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

  A zároláshoz, korlátozáshoz való jog:
  Bármely érintett kérheti adatának zárolását, ha

  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az NKFI Hivatal ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. az NKFI Hivatalnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az NKFI Hivatal jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
  Kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül megtesszük és a megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

  A tiltakozáshoz való jog:
  Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat a közérdekű feladat végrehajtásán és a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az NKFI Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

  Az adathordozhatósághoz való jog:
  Az érintett kérheti az NKFI Hivataltól, hogy a rá vonatkozó, az érintett által az NKFI Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
  Az NKFI Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek:
 4. Amennyiben az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a GDPR, illetve az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályok előírásaival, úgy az érintett jogosult panaszt tenni az adatvédelem felügyeletét ellátó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

  A felügyeleti hatóság elérhetősége:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  URL: https://naih.hu

  Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2022. december

Utolsó módosítás: 2023. október 02.
Nyitott pályázati felhívások
PÁLYÁZZON ÖN IS!
Tekintse meg az aktuális nemzetközi beadású pályázati felhívásokat (Horizont Európa és Partnerségi konstrukciók), valamint a hazai beadású, rásegítő pályázatokat.
Megtekintés